Dadi-Prestige Fees

DADI-PRESTIGE SCHOOL FEES

PAYMENT PLAN OPTIONS ARE AVAILABLE AT AN ADDITIONAL CHARGE AS NOTED
2019-2020 Academic Year Fee Schedule for Nursery and Kindergarten Program
柬埔寨大地佳誉国际学校幼儿部收费标准2019/2020 学年
តារាងតំលៃសិក្សាប្រចាំឆាំ្ន២០១៩-២០២០ កម្មវីធីសិក្សាកំរិតថ្នាក់មត្តេយ្យ

TUITION FEES

Per Term

每学期
ត្រីមាស

Per Semester

半年
ឆមាស

Annually

全年
ពេញមួយឆ្នាំ
Half Day (8:00am-11:30am)
半天
ថ្នាក់កន្លះថ្ងៃ

$825

$1550

$3000

Full Day (8:00am-3:30pm)
全天班
ថ្ងៃពេញម៉ោង

$1200

$2300

$4500

ADDITIONAL COST

Item

项目
សម្ភារះ

Fee

学费
តំលៃ

Note

备注
សំគាល់
Enrollment Fee
注册费
តំលៃចុះឈ្មោះ

$500

Once only
一次性
តែមួយដងគត់
Capital Fee
建校费
តំលៃសម្ភារះសិក្សា

$500

Yearly
全年
ក្នុងមួយឆ្នាំ
School Uniform
校服
ឯកសណ្ឋានសាលា
per set

$15

(每套) (មួយឈុត)
Students must own at least 2 sets
学生至少配置两套
សិស្សានុសិស្សតម្រូវអោយមាន១ឈុត
School Uniform
校服
ឯកសណ្ឋានសាលា
per set

$15

(每套) (មួយឈុត)
Students must own at least 2 sets
学生至少配置两套
សិស្សានុសិស្សតម្រូវអោយមាន១ឈុត
School Bag
书包
កាបូបសាលា
per piece

$15

(一个) (មួយឈុត)
Students must own one
每一位学生至 少配有一个
សិស្សានុសិស្សតម្រូវអោយមាន១ឈុត
Food
餐费
អាហារសាលា

$80

(lunch & 2 snacks)
早餐& 两次点心
អាហារថ្ថៃត្រង់និងអាហារសម្រន់២ពេល

$100

(breakfast, lunch & 2 snacks)
早餐,午餐 & 两次点心
អាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់និងអាហារសម្រន់២ពេល
Optional
套餐可选
អាចជ្រើសរើសបាន
2019-2020 Academic Year Fee Schedule for Primary Program
柬埔寨大地佳誉国际学校小学部收费标准2019/2020 学年
តារាងតំលៃសិក្សាប្រចាំឆាំ្ន២០១៩-២០២០ កម្មវីធីសិក្សាកំរិតថ្នាក់បឋមសិក្សា

TUITION FEE

Per Term

每学期
ត្រីមាស

Per Semester

半年
ឆមាស

Annually

全年
ពេញមួយឆ្នាំ
Full Day (8:00am-3:30pm)
全天班
ថ្ងៃពេញម៉ោង

$1325

$2550

$5000

ADDITIONAL COST

Item

项目
សម្ភារះ

Fee

学费
តំលៃ

Note

备注
សំគាល់
Enrollment Fee
注册费
តំលៃចុះឈ្មោះ

$500

Once only
一次性
តែមួយដងគត់
Capital Fee
建校费
តំលៃសម្ភារះសិក្សា

$600

Yearly
全年
ក្នុងមួយឆ្នាំ
School Uniform
校服
ឯកសណ្ឋានសាលា
per set

$20

(每套) (មួយឈុត)
Students must own at least 2 sets
学生至少配置两套
សិស្សានុសិស្សតម្រូវអោយមាន១ឈុត
School Bag
书包
កាបូបសាលា
per piece

$15

(一个) (មួយឈុត)
Students must own one
每一位学生至 少配有一个
សិស្សានុសិស្សតម្រូវអោយមាន១ឈុត
Food
餐费
អាហារសាលា

$80

(lunch & 2 snacks)
早餐& 两次点心
អាហារថ្ថៃត្រង់និងអាហារសម្រន់២ពេល

$100

(breakfast, lunch & 2 snacks)
早餐,午餐 & 两次点心
អាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់និងអាហារសម្រន់២ពេល
Optional
套餐可选
អាចជ្រើសរើសបាន
DPIA After School Program
大地佳誉国际学校课后班课程项目
សាលាដេឌីប្រេស្ទីហ៏្សអន្តរជាតិវគ្គសិក្សាក្រៅម៉ោង

TERMS AND CONDITIONS

 • All the fees stated are in US Dollars
 • The 500USD enrollment fee is required in advance on enrollment, or on re- enrolment where places are limited.
 • The enrollment fee is non-refundable.
 • Payment plan options are available at an additional charge.
 • All tuition fees are due on the dates as indicated by Dadi Prestige International Academy.
 • Late payments will incur an additional 50USD per week charge, which will continue to be added each week thereafter until the fees are made current. Failure to make payments within three (3) weeks will result in exclusion of your child from Dadi Prestige International Academy.
 • Payments may be made through the following methods:
 • USD cheque drawn on a bank in Phnom Penh.
  • Bank transfer into Dadi Prestige International Academy’s bank account.
 • Refund on paid tuition fees will be granted at 90% value for students leaving during the school year. This is subject to a written request in advance and only for full terms paid for but not attended – i.e. no partial term refunds will be given.
 • Fees are not subject to discounts for reasons including but not limited to taking extra holidays during school time or if your child is ill.
 • In the case of there being a waiting list for your child’s class, the place will be given to the first child on that list.
 • we make up 5% discount more for sibling

Please note that very effort is made to cover operating and capital replacement costs with the tuition and capital fees listed. Additional fees may be charged where the cost of usage of resources, activities or services varies significantly between students or groups, for example: field trips, after-school activities and the student home-school-home bus services. More information is available from the Finance office.

We look forward to welcoming your child and your family into Dadi Prestige International Academy!

 

 • 缴费条款

  报名费:需要在首次报名或者重新报名时缴费。此费用是不可退还的。课后班不需要缴纳此项费用

  我们有不同的付款选项供您选择,不同的选项可能产生附加费用。

  所有的费用都必须在规定的日期内缴清。付款延迟会被征收每周50美金的滞纳费,此后每周持续增加费用,直到费用全部缴清为止。没能在付款规定日期开始起三周内缴清相关费用,可能导致清退学生。如果您的孩子在等候入学名单里,我们将按照报名先后顺序接受入学学生。

  缴费方式:1) 任何一家在金边的银行的美金支票;2) 通过银行转账给学校账户;3)现金。

  学费抵退政策:只有当您的孩子需要休学或者退学至少一个学期(一季度)时间的情况下,我们会退还或者抵扣休学期间学费的90%,休学或退学请求必须提前以书面形式通知学校。对于需要延长休假或者生病引起的休学和退学情况,相关学费不予退还或抵扣。

  其他费用

  学费及材料费用基本涵盖了学生在校期间的相关费用,但学校保留征收其他费用的权利,特别是在需要占用大量资源,组织参加额外的活动或提供了额外的服务。比如,组织校外活动,课后活动,其额外交通费用等。若您对费用有任何疑问,请咨询我们的财务人员。

 • រយះពេលកំណត់និងល័ក្ខខ៏ណ្ឌ​

  • តម្លៃសិក្សាទាំងអស់តម្រូវអោយបង់ជាលុយដុល្លារ។
  • តម្លៃក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀនគឺ500​ ដុល្លារដែលសាលាតម្រូវអោយបង់ទុកជាមុន រឺ​ ការចុឈ្មោះចូលរៀនម្តងទៀតដែលកន្លែងមានកំណត់។
  • តម្លៃសិក្សាដែលបានបង់ហើយគឺមិនតម្រូវអោយដកវិញបានទេ។
  • តម្លៃសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបង់តាមកាលបរិច្ឆេទដូចដែលបានបង្ហាញដោយសាលាDadi​Prestige International Academy.
  • ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការបង់ប្រាក់យឺត អញ្ចឹងខាងសាលានិងត្រូវតម្រូវផាកពីន័យអោយបង់ 50 ដុល្លារបន្ថែមក្នុងរយះពេលមួយសបា្តហ៏។ ហើយបើការផាកពីន័យនេះបានបន្តរហូតដល់​3 សបា្តហ៏ ដូច្នេះខាងសាលាតម្រូវអោយដកកូនរបស់អ្នកចេញពី​ សាលាអន្តរជាតិ Dadi Prestige
   • របៀបក្នុងការបង់ប្រាក់មានដូចខាងក្រោម
    • មូលប្បទានប័ត្រជាដុល្លារអាមេរិកនៅធនគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
    • ការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងគណនេយ្យធនាគារសាលាអន្តរជាតិ​Dadi Prestige។
    • ជាសាច់ប្រាក់
   • ការផ្តល់ប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញលើថ្លៃសិក្សាដែលបានបង់និងត្រូវបានផ្តល់ជូន​90%សម្រាប់សិស្សដែលចាកចេញក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំសិក្សា។​ នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមកាស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៏អក្សរជាមុន ហើយមានតែលក្ខខណ្ឌពេញលេញប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានបង់ប៉ុន្តែមិនបានចូលរៀន-ល-។ គ្មានការសងប្រាក់វិញក្នុងការបង់ជាត្រីមាសនោះទេ។
   • តម្លៃសិក្សាមិនត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងៗ ហើយក៏មិនបានរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យទានរឺប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកឈឺ។
   • ក្នុងករណីមានបញ្ជីរង់ចាំសម្រាប់កូនរបស់អ្នក កន្លែងនោះនឹងត្រូវដាក់ចូលក្នុងបញ្ចីផងដែរ។
    • យើងទួទលបានការបញ្ចុះតម្លៃ បន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូន។

  សូមកត់សម្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើង លើការចំណាយប្រតិបត្តិការនិងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយនិងថ្លៃសិក្សានិងថ្លៃមូលធនដែលបានចុះបញ្ចី។​ ថ្លៃបន្ថែមអាចនិងត្រូវបានគិតថ្លៃនៅពេលដែលការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ធនធានផ្សេងៗ សកម្មភាពរឺសេវាកម្មខុសៗគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងសិស្សរឺក្រុម ឧទាហរណ៏:ការធ្វើដំណើរតាមផ្លួវ ការរៀនក្រៅម៉ោង និងសេវាកម្មឡានក្រុងដឹកជញ្ចូនទៅផ្ទះរបស់សិស្ស។ ​ព័ត៏មានបន្ថែមអាចសាកសួរពីខាងផ្នែកការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុយើងខ្ញុំ។

  យើងរង់ចាំស្វាគមន៏យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះកូនរបស់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកចូលរៀនក្នុងសាលាអន្តរជាតិDadi Prestige